Không làm việc ắc
Thường làm việc thiện
Giữ tâm thanh tịnh
Theo lời Phật dạy